Cijena certifikacije i recertifikacije2020-07-27T20:59:34+02:00
huup-slider-certifikacije

Pokreće ljude
u pravom smjeru

Iskoristite moć IPMA Certifikacije

Cijena certifikacije i recertifikacije

HUUP-CERT će po primitku kandidatove prijave za certificiranje istu proslijediti  menadžeru za certifikaciju.  Menadžer za certifikaciju će ocijeniti da li kandidat ispunjava sve uvjete za pristup ovjeravanju osposobljenosti za razinu kompetencija za koju se prijavio / prijavila ili možda za neku drugu razinu.  Kada su zadovoljeni svi propisani preduvjeti pristupu certifikaciji za određenu razinu kompetencija, administrator HUUP-CERT-a će pisanim  putem izvijestiti kandidata da mu je odobreno ovjeravanje za određenu razinu kompetencija.

               

Kandidat će uz odobrenje primiti i predračun za troškove postupka certificiranja koji mora uplatiti prije pristupa certificiranju.  Nakon uplate predračuna kandidat treba administratoru HUUP-CERT-a putem e-pošte potvrditi ispitni rok na koji se prijavljuje.

Cijena certifikacije i recertifikacije

Za inhouse grupe veće od 10 kandidata na upit (capm-cert@capm.hr) moguće ostvariti popust do 20% na redovitu cijenu.

 Napomene:

1. Cijene za članove navedene u stupcu 3 odnose se na pojedinačne ili korporativne članove HUUP-a.

2. Ukoliko se certifikacija odvija izvan Zagreba, organizator dodatno plaća sve troškove putovanja i lokalne troškove za dva ocjenjivača, te osigurava dvoranu za provedbu certifikacije sukladno uvjetima HUUP CERT-a, odnosno IPMA.

3. Popust je moguće ostvariti samo po osnovi jedne kategorije i ne mogu se zbrajati niti kombinirati.

4. U slučaju da kandidat ne prođe ovjeru te ako prijavu ponovi u roku godine dana od prve prijave, ne treba ponovno plaćati postupak ovjere.

    

5. Organizacije, poduzeća i institucije koje sa HUUP-om imaju potpisan sporazum o dugoročnoj provedbi IPMA certificiranja te će dugoročno i višekratno dovoditi grupe djelatnika na certificiranje, mogu temeljem sporazuma ostvariti dodatni popust na cijenu istaknutu u stupcu 3, u iznosu od 5%.

6. HUUP-ovi ovlašteni edukacijski partneri (vidi mrežnu stranicu HUUP-a) mogu temeljem potpisanog sporazuma od pojedinaca ili institucija prikupljati novac za provedbu certificiranja, te su dužni prikupljeni novac uplatiti na račun HUUP-a prije provedbe postupka certifikacije. Svi financijski uvjeti vezani uz edukacijske partnere definirani su posebnim ugovorom.

7. Cijene za studente (stupac 4) vrijede samo za redovite studente sveučilišta i veleučilišta, osim ako nije drugačije regulirano u sporazumu između HUUP-a i predmetnog sveučilišta ili veleučilišta.

8. Ukoliko kandidat ne položi pismeni ispit prvi puta, unutar godinu dana ima pravo polagati još jednom bez naknade. Ako kandidat ni tada ne zadovolji, cijeli postupak se ponavlja iz početka.

2. INFORMACIJE O UPLATI:

Uplate se vrše na:

ŽIRO RAČUN BR. 2360000-1101390190 kod Zagrebačke banke
IBAN: HR8523600001101390190

Svrha plaćanja: ImePrezime – certifikacija po IPMA 4-L-C (level)

Račun treba podmiriti uplatom  na tekući račun HUUP-CERTa u roku od petnaest dana od datuma ispostave računa, a najkasnije sedam dana prije dana certificiranja.