huup-slider-certifikacije

Pokreće ljude
u pravom smjeru

Iskoristite moć IPMA Certifikacije

Cijena certificiranja

HUUP-CERT će po primitku prijave poslati po jedan primjerak ispitivačima (Assessors).  Ispitivači će ocijeniti da li kandidat ispunjava sve uvjete za pristup ovjeravanju osposobljenosti.  Ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti, HUUP-CERT će pismenim putem izvijestiti kandidata da mu je odobreno ovjeravanje.  U odobrenju će biti navedeno mjesto i dan ovjeravanja, kao i imena ispitivača.  Kandidat će uz odobrenje primiti i račun za troškove postupka i to:

1. Cijene certificiranja

Osnovne cijene postupka certificiranja iznose (protuvrijednost u kunama na dan uplate):

Razina A: 2000 €

Razina B: 1500 €

Razina C: 1000 €

Razina D: 500 €

 

(*) Ukoliko se certifikacija odvija izvan Zagreba , organizator dodatno plaća sve troškove putovanja i lokalne troškove ispitivača, te osigurava dvoranu za provedbu certifikacije. Za grupe veće od 20 kandidata može se odobriti dodatni popust.
NAPOMENE:

Napomene:

Popust je moguće ostvariti samo po osnovi jedne skupine, a ne mogu se zbrajati iz različitih skupina.

Na formiranu cijenu računa se dodatno PDV.

U slučaju da kandidat ne prođe ovjeru te ako prijavu ponovi u roku godine dana od prve prijave, ne treba ponovno plaćati postupak ovjere.

Ako kandidat ima D razinu certifikata i pristupa ovjeri sposobnosti za C razinu, platit će samo razliku  između cijene razine koju ima i cijene nove razine, ukoliko pristupi certificiranju za viši rang unutar vremena od dvije godine računano od dana kada je završeno certificiranje niže razine.

(**) Fiksna cijena za studente sa uključenim PDV-om

2. INFORMACIJE O UPLATI:

Uplate se vrše na:

ŽIRO RAČUN BR. 2360000-1101390190 kod Zagrebačke banke
IBAN: HR8523600001101390190

Svrha plaćanja: ImePrezime – certifikacija po IPMA 4-L-C (level)

Račun treba podmiriti uplatom (u protuvrijednosti HRK na dan uplate) na tekući račun HUUP-CERT u roku od petnaest dana od datuma ispostave računa.