Cijena certifikacije i recertifikacije2021-02-14T20:29:11+01:00
huup-slider-certifikacije

Pokreće ljude
u pravom smjeru

Iskoristite moć IPMA Certifikacije

Cijena certifikacije i recertifikacije

HUUP-CERT će po primitku kandidatove prijave za certificiranje istu proslijediti  menadžeru za certifikaciju.  Menadžer za certifikaciju će ocijeniti da li kandidat ispunjava sve uvjete za pristup ovjeravanju osposobljenosti za razinu kompetencija za koju se prijavio / prijavila ili možda za neku drugu razinu.  Kada su zadovoljeni svi propisani preduvjeti pristupu certifikaciji za određenu razinu kompetencija, administrator HUUP-CERT-a će pisanim  putem izvijestiti kandidata da mu je odobreno ovjeravanje za određenu razinu kompetencija.

               

Kandidat će uz odobrenje primiti i predračun za troškove postupka certificiranja koji mora uplatiti prije pristupa certificiranju.  Nakon uplate predračuna kandidat treba administratoru HUUP-CERT-a putem e-pošte potvrditi ispitni rok na koji se prijavljuje.

Cijena certifikacije i recertifikacije

Sve navedene cijene uključuju PDV u iznosu od 25%.
* Ponovno se može pristupati slijedećim dijelovima certifikacijskog postupka: izradi izvješća ili pismenom ispitu ili intervjuu
Razlozi ponavljanja mogu biti: izvješće koje nije predano u zadanom roku, negativno ocjenjeno izvješće, negativno ocjenjen pismeni ispit, negativno ocjenjen intervju ili neopravdano ne pristupanje nekom od navedenih djelova certifikacijskog postupka.
Prvo ponavljanje svakog od certifikacijskih koraka (izrada izvješća, pismeni ispit, intervju) se ne naplaćuje dodatno.

 Napomene:

1. Cijene za članove navedene u stupcu 3 odnose se na pojedinačne ili korporativne članove HUUP-a.

2. Ukoliko se certifikacija odvija izvan Zagreba, organizator dodatno plaća sve troškove putovanja i lokalne troškove za dva ocjenjivača, te osigurava dvoranu za provedbu certifikacije sukladno uvjetima HUUP CERT-a, odnosno IPMA.

3. Popust je moguće ostvariti samo po osnovi jedne kategorije i ne mogu se zbrajati niti kombinirati.

4. U slučaju da kandidat ne prođe ovjeru te ako prijavu ponovi u roku godine dana od prve prijave, ne treba ponovno plaćati postupak ovjere.

    

5. Organizacije, poduzeća i institucije koje sa HUUP-om imaju potpisan sporazum o dugoročnoj provedbi IPMA certificiranja te će dugoročno i višekratno dovoditi grupe djelatnika na certificiranje, mogu temeljem sporazuma ostvariti dodatni popust na cijenu istaknutu u stupcu 3, u iznosu od 5%.
6. HUUP-ovi ovlašteni edukacijski partneri (vidi mrežnu stranicu HUUP-a) mogu temeljem potpisanog sporazuma od pojedinaca ili institucija prikupljati novac za provedbu certificiranja, te su dužni prikupljeni novac uplatiti na račun HUUP-a prije provedbe postupka certifikacije. Svi financijski uvjeti vezani uz edukacijske partnere definirani su posebnim ugovorom.

7. Cijene za studente (stupac 4) vrijede samo za redovite studente sveučilišta i veleučilišta, osim ako nije drugačije regulirano u sporazumu između HUUP-a i predmetnog sveučilišta ili veleučilišta.

2. INFORMACIJE O UPLATI:

Uplate se vrše na:

ŽIRO RAČUN BR. 2360000-1101390190 kod Zagrebačke banke
IBAN: HR8523600001101390190

Svrha plaćanja: ImePrezime – certifikacija po IPMA 4-L-C (level)

Račun treba podmiriti uplatom  na tekući račun HUUP-CERTa u roku od petnaest dana od datuma ispostave računa, a najkasnije sedam dana prije dana certificiranja.