Postupak i prijava certifikacije i recertifikacije za voditelja projekta

/Postupak i prijava certifikacije i recertifikacije za voditelja projekta
Postupak i prijava certifikacije i recertifikacije za voditelja projekta2021-04-14T21:52:28+02:00

U ovom dijelu objašnjen je postupak prijave za IPMA 4-L-C certificiranje za voditelje projekta.

1. Razine certificiranja za voditelje projekata

Certificiranje za voditelje projekata provodi se za četiri razine kompetencija:

IPMA certifikat razine D „Certificirani suradnik u upravljanju projektima“ – ovjerava da vlasnik certifikata ima široko znanje o upravljanju projektom te da  može raditi u projektom timu. Za razinu D će se prijaviti ili mlade osobe sa znanjem ali bez formalnog  iskustva u upravljanju projektom ili osobe sa iskustvom i znanjem iz upravljanja projektom koje rade u projektom timu, odnosno u podršci projekta ili drugim poslovima u kojima je potrebno poznavanje upravljanja projektima.

Procjena kandidata na razini D je temeljena na znanju gdje kandidati moraju pokazati razumijevanje relevantnog elementa kompetencije u jednostavnom projektnom okruženju.

IPMA certifikat razine B „Certificirani stariji voditelj projekta“ – ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije voditelja projekta u složenom projektom okruženju unutar organizacije Za razinu B će se prijaviti osobe koje imaju kompetencije upravljanja složenim projektima te isto mogu dokazati kroz postupak provjere znanja, vještina i sposobnosti u praksi (tek jedan manji dio projekata se upravljački definiraju kao složeni projekti). Složenost projekta se boduje kroz posebni postupak u kojem se sagledava niz indikatora složenosti vezanih uz projektne ciljeve, rezultate, procese, resurse, rizike, mogućnosti, sudionike, stalne organizacije, kulturni i socijalni kontekst, vođenje, timski rad, inovacije, koordinaciju i drugo po potrebi. Procjena kandidata na razini B je temeljena na demonstraciji elementa kompetencije primijenjenog u složenom okruženju na složenim

Kriteriji prihvatljivosti: u posljednjih osam godina kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva kao voditelj projekta, od čega najmanje tri godine na odgovornoj funkciji vodstva složenih projekata.

IPMA certifikat razine C „Certificirani voditelj projekta“ – ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije voditelja projekta u okviru umjereno složenog projektnog okruženja unutar organizacije. Za razinu C će se prijaviti osobe koje imaju kompetencije upravljanja standardnim projektima te isto mogu dokazati kroz postupak provjere znanja, vještina i sposobnosti u praksi. (većina projekata je u toj kategoriji). Procjena kandidata na razini C je temeljena na demonstraciji elementa kompetencije primijenjenog u projektnom okruženju umjerene složenosti.

Kriteriji prihvatljivosti: u posljednjih šest godina kandidat mora imati najmanje tri godine iskustva kao voditelj projekta u okviru projekata umjerene složenosti, ili najmanje tri godine iskustva na odgovornoj poziciji unutar projekta kao pomoć voditelju projekta u složenim projektima.

IPMA certifikat razine A „Certificirani direktor projekta“ – ovjerava da vlasnik certifikata ima kompetencije voditelja projekta da djeluje u vrlo složenom projektnom okruženju koje ima strateški utjecaj na organizaciju. Za razinu A će se prijaviti osobe koje imaju kompetencije upravljanja strateškim projektima te isto mogu dokazati kroz postupak provjere znanja, vještina i sposobnosti u praksi. Strateški projekti su oni koji imaju veliki utjecaj na širu zajednicu koja ih je radi toga proglasila „strateškim“. Složenost strateških projekata je razumljiva sama po sebi, ali se provjerava i boduje kroz indikatore složenosti. Procjena kandidata na razini A je temeljena na demonstraciji elementa kompetencije primijenjenog u vrlo složenom okruženju projekta na strateškim projektima.

Kriteriji prihvatljivosti: u posljednjih 12 godina kandidat mora imati najmanje pet godina iskustva kao voditelj projekta na odgovornoj funkciji vodstva složenih projekata, od čega barem tri godine na strateškoj razini.

2. Prikaz toka postupka prijave i certificiranja

IPMA ICR4 dokument regulira postupak IPMA certifikacije. ICR4 omogućava nekoliko ekvivalentnih, unaprijed definiranih IPMA putova certifikacije koji se primjenjuju za certifikaciju pojedinaca. Svako IPMA certifikacijsko tijelo je odabralo  neki od predloženih putova svake razine certificiranja i domena.

Na slikama i tekstu dolje opisan je postupak odabran od certifikacijskog tijela HUUP CERT u okviru regulative IPMA ICR4.

Pri tome neka certifikacijska tijela mogu imati i dodatne zahtjeve ili korake certifikacije koji su odobreni od strane IPMA odbora za upravljanje certifikacijom i validacijom.

  

HUUP CERT garantira jednake uvjete pristupom certificiranju kao i jednake uvjete provođenja certifikacijskog postupka bez obzira na rasnu pripadnost, boju kože, vjeroispovijest, spol, seksualne preferencije, nacionalnost, pripadnost etničkoj zajednici, bilo koji oblik hendikepiranosti ili bilo koju drugu osobinu kandidata.

Aranžmani za razumnu prilagodbu certifikacijskog postupka:

Kandidati koji žele prilagodbu u postupku certificiranja koja odgovara njihovoj nesposobnosti zbog bolesti ili invaliditeta, trebaju prijaviti i dokazati svoju želju za razumnom prilagodbom kada predaju svoj zahtjev za certificiranje ili ponovnu certifikaciju. Dokazi uključuju dokaz o invalidnosti ili bolesti. Izjava bi također trebala sadržavati prijedlog moguće razumne prilagodbe. Voditelj certificiranja odlučit će koja će se prilagodba primijeniti i obavijestiti kandidata i ocjenjivače koji su uključeni u postupak certificiranja kandidata.

2.1. Postupak prijave i tok certificiranja za IPMA razinu D

Kandidat treba dostaviti potpunu prijavu i dokument samoocjene (točka 3.)  nakon čega HUUP CERT administracija provjerava prihvatljivost prijave te po potrebi traži  dopunu.

Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave HUUP CERT administracija poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije.

Po provedbi uplate kandidat pristupa pismenom ispitu na kojem mora demonstrirati znanje 80% elemenata kompetencija unutar domene upravljanje projektima koja je definirana u dokumentu IPMA ICB4.

Nakon položenog ispita kandidatu se izdaje certifikat IPMA razine D.

Obavijest kandidatima koji zadovoljavaju uvjete za pristup pismenom dijelu ispita šalje se mailom 14 dana prije ispita, a lista kandidata zaključuje se 10 dana prije ispitnog roka. Prijave pristigle u manje od tri tjedna prije ispitnog roka, biti će evidentirane za sljedeći ispitni rok.

2.1.1  Primjer ispitnih pitanja za IPMA razinu D

 

2.2 Postupak prijave i tok certificiranja za IPMA razinu C

Kandidat treba dostaviti potpunu prijavu, CV, sažetak izvješća o projektu, reference, obrazac procjene kompleksnosti upravljanja i obrazac samoocjene (točka 3.)  nakon čega HUUP CERT administracija i menadžer za certifikaciju  provjeravaju potpunost i  prihvatljivost prijave te po potrebi traže  dopunu ili pojašnjenja.

Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave HUUP CERT administracija poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije.

Po provedbi uplate kandidat pristupa pismenom ispitu na kojem mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar domene upravljanje projektima prema IPMA ICB4 definirane za umjereno složeno okruženje.

Prema odluci HUUP-CERT-a , nakon položenog ispita , svaki kandidat dobiva zadatak za izradu projektnog izvješća na primjeru umjereno složenog projekta (put 1 na slici dolje ) kojeg sam(a) predloži, a odobre HUUP-CERT ocjenjivači. Projektni rad se mora izraditi i predati u e-formi na e-adresu capm-cert@capm.hr unutar maksimalnog roka od 30 kalendarskih dana od kada je zadatak izdan.

HUUP-CERT ocjenjivači će ocijeniti projektno izvješće i pozvati kandidata na završni intervju na kojem mora  demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar domene upravljanje projektima prema IPMA ICB4 definirane za umjereno složeno okruženje.

Po provedbi intervjua , HUUP-CERT ocjenjivači donose konačnu ocjenu i za pozitivan ishod kandidatu se izdaje certifikat IPMA razina C.

 

2.3. Postupak prijave i tok certificiranja za IPMA razinu B

Kandidat treba dostaviti potpunu prijavu, CV, sažetak izvješća o projektu, reference, obrazac procjene kompleksnosti upravljanja i obrazac samoocjene (točka 3.) nakon čega HUUP-CERT administracija i menadžer za certifikaciju  provjeravaju potpunost i  prihvatljivost prijave te po potrebi traže dopunu ili pojašnjenja.

Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave HUUP-CERT administracija poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije.

Po provedbi uplate kandidat pristupa pismenom ispitu na kojem mora demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar domene upravljanje projektima prema IPMA ICB4 definirane za složene projekte u složenom okruženju.

Nakon položenog ispita , svaki kandidat dobiva zadatak za izradu projektnog izvješća na primjeru složenog projekta kojeg sam(a) predloži, a odobre HUUP-CERT ocjenjivači. Projektni rad se mora izraditi i predati u e-formi na e-adresu capm-cert@capm.hr unutar maksimalnog roka od 90 kalendarskih dana od kada je zadatak izdan.

HUUP-CERT ocjenjivači će ocijeniti projektno izvješće i pozvati kandidata na završni intervju na kojem mora  demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar domene upravljanje projektima prema IPMA ICB4 definirane za složene projekte u složenom okruženju.

Po provedbi intervjua , HUUP-CERT ocjenjivači donose konačnu ocjenu i za pozitivan ishod kandidatu se izdaje certifikat IPMA razina B.

 

2.4. Postupak prijave i tok certificiranja za IPMA razinu A

Kandidat treba dostaviti potpunu prijavu, CV, sažetak izvješća o projektu, reference, obrazac procjene kompleksnosti upravljanja i obrazac samoocjene (točka 3.) nakon čega HUUP-CERT administracija i menadžer za certifikaciju provjeravaju potpunost i  prihvatljivost prijave te po potrebi traže dopunu ili pojašnjenja.

Nakon utvrđivanja prihvatljivosti prijave HUUP-CERT administracija poziva kandidata da izvrši uplatu troškova certifikacije.

Po provedbi uplate kandidat dobiva zadatak za izradu projektnog izvješća na primjeru strateškog projekta kojeg sam(a) predloži, a odobre HUUP-CERT ocjenjivači. Projektni rad se mora izraditi i predati u e-formi na e-adresu capm-cert@capm.hr unutar maksimalnog roka od 90 kalendarskih dana od kada je zadatak izdan.

HUUP-CERT ocjenjivači će ocijeniti projektnog izvješće i pozvati kandidata na završni intervju na kojem mora  demonstrirati zadovoljavajuće dokaze u 80% elemenata kompetencija unutar domene upravljanje projektima prema IPMA ICB4 definirane za strateške projekte u vrlo složenom okruženju.

Po provedbi intervjua, HUUP-CERT ocjenjivači donose konačnu ocjenu i za pozitivan ishod kandidatu se izdaje certifikat IPMA razina A.

 

3. Dokumenti za prijavu certificiranja

U ovom pod-poglavlju su opisani svi dokumenti koje kandidat treba proučiti ili priložiti prilikom prijave za ovjeru kompetencija i izdavanje IPMA certifikata.

Osnovni dokumenti koje svaki kandidat treba detaljno proučiti prije prijave za certificiranje su :

 • IPMA ICB4 –  „Temeljne individualne kompetencije za upravljanje projektima (knjiga 1)“ je IPMA standard  u kojem su definirane i opisane kompetencije iz upravljanja projektima.
 • To je osnovno gradivo za pripremu ispita, odnosno certificiranja.
 • E- verzija je dostupna na mrežnim stranicama HUUPa (ovdje).
 • IPMA ICR4 Public – „IPMA Međunarodni propisi za certifikaciju (za javnost) – Za procjenu pojedinaca u upravljanju projektima, programima i portfeljima“ je dokument u kojem je kandidatima i javnosti objašnjen postupak IPMA certifikacije.
 • E- verzija je dostupna na mrežnim stranicama HUUPa (ovdje).

 

 

 • IPMA Code of Ethics and professional Conduct – „ IPMA Kodeks etičkog i profesionalnog ponašanja“ je dokument u kojem su objašnjeni etički i profesionalni principi na koje daje pristanak svaki kandidat koji pristupa certificiranju i kojeg se moraju pridržavati svi IPMA volonteri, profesionalci, certificirani voditelji projekata/programa/portfelja. (IPMA Etički kodeks HR).
 • Upute za kandidate prije ispita – E-verzija je dostupna na mrežnim stranicama HUUPa (Upute za kandidate prije ispita).

Dokumenti koje kandidati predaju prilikom prijave za certificiranje:

                                                                         

Obrazac za prijavu certifikacije i recertifikacije – koji uključuje sve potrebne osobne podatke kako bi HUUP-CERT mogao identificirati kandidata i obraditi podatke potrebne za podnositelja zahtjeva te donijeti odluku o pristupu postupku certificiranja. Kao dio prijave kandidat izjavljuje da pristaje na uvjete i IPMA procesa certifikacije, uključivo i objavljivanje svog imena na popisu IPMA certificiranih na stranicama HUUP-CERT-a i IPMA-e, davanje svojih podataka HUUP-CERT-u i IPMA u svrhu revizije, vlasništvo certifikata, postupak certificiranja, financijske uvjete, kodeks etičkog i profesionalnog ponašanja, žalbeni postupak, statut HUUP-a. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Samoprocjena – obrazac kojim kandidat provodi vlastiti ocjenu kompetencija iz znanja o elementima kompetencija za razinu D, odnosno iz znanja, vještina i sposobnosti za razine C, B ili A. HUUP-CERT koristi ovaj obrazac prilikom procjene i ispita kandidata. Obrazac treba popuniti realno, sukladno razini kompetencija za koju se prijavljuje, odnosno koju kandidata posjeduje. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Sažetak izvješća o projektu – podnosi se samo za razine C, B ili A  dok za razinu D ne treba ovaj prilog.   Izvješće može imati najviše 15 stranica i sadrži :  organizaciju (pojedinosti o poduzeću, industrija i vrste projekata, glavni ciljevi poduzeća i poslovne jedinice u kojoj podnositelj zahtjeva radi); sažetak na jednoj stranici za svaki projekt s povezanim vremenskim rasporedima i fazama i resursima na raspolaganju;  ulogu podnositelja zahtjeva (organizacijski grafikon s utvrđenim položajem, područjem odgovornosti, pregledom procedura upravljanja projektom koje koriste, odnosom s unutarnjim i vanjskim interesnim skupinama), te konačno kako je kandidat vodio projekt i kako ispunjava kriterije složenosti za razinu za koju se prijavljuje (C standardni projekt, B složeni projekt u složenom okruženju, A strateški projekt u složenom okruženju. Obrazac možete preuzeti ovdje.

Reference za provjeru– Za razinu A, B i C podnositelj zahtjeva treba dati imena i kontakte najmanje dvije osobe radi provjere njegove/njezine prihvatljivosti u odnosu na razinu i domenu certifikacije za koju se prijavljuje.

Procjena kompleksnosti upravljanja – obrazac se koristi od strane kandidata i ocjenjivača kako bi se procijenila kompleksnost upravljanja projektom i služi za kvalifikaciju iskustva. Obrazac sadrži deset indikatora kompleksnosti. Puni opis svakog indikatora uključen je u sve radne listove. Detaljne upute za popunjavanje možete pronaći na prvom radnom listu.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

Dodatno na uvjete za pristup procesu certifikacije za sve IPMA razine, kako je određeno u dokumentu IPMA međunarodni propisi za certifikaciju (za javnost) za procjenu pojedinaca u upravljanju projektima, programima i portfeljima, kandidati moraju dokazati završeno osobno obrazovanje u trajanju od najmanje 14 godina.

4. Dokumenti koje pristupnici ispunjavaju poslije ispita

Obrazac – povratne informacije kandidata na postupak certifikacije (možete preuzeti ovdje)

Obrazac za pritužbu (možete preuzeti ovdje) i Obrazac za žalbu (možete preuzeti ovdje) – više ovim postupcima je opisano u Smjernici za pritužbe i žalbe koju možete preuzeti ovdje.

Obrasci za pritužbe ili žalbe su formalni dokumenti kojima kandidat pokreće određeno pitanje ili žalbeni postupak u odnosu na  rezultat ili okolnosti sa kojima nije zadovoljan, ili misli da nisu u skladu sa IPMA ili CAPM-CERT regulativom.

                                                                         

Obrazac „Povratne informacije“  služi za prikupljanje informacije o tome kako su kandidati zadovoljni sa postupkom certifikacije, kako bi se isti dodatno unaprijedio.

5. Postupak prijave i tok recertifikacije za voditelje projekata IPMA razina D, C, B, A

Recertifikacija je potrebna po isteku pet godina nakon certificiranja za sve razine i domene. Odgovornost je na nositelju certifikata za pokretanje postupka recertificiranja putem prijave do najviše šest mjeseci od datuma isteka trenutnog certifikata. Produženje roka može biti dobiveno od strane HUUP-CERT-a do 12 mjeseci od datuma isteka certifikata, uz opravdanje. U postupku recertifikacije provjerava se da li je kandidat u proteklih pet godina radio (-la) u području upravljanja projektima na razini kompetencija za koje posjeduje certifikat.

Razina Certifikata D :

 • popunjen obrazac za certifikaciju i recertifikaciju , CV, popunjen obrazac samoprocjene (isto kao i kod prijave za certifikaciju)
 • Minimalno 35 sati evidencije kontinuiranog profesionalnog razvoja tijekom svake godine (ukupno 175 sati) od posljednje (re)certifikacije sukladno prilogu IPMA međunarodnim propisima za certifikaciju verzija 2.0.

Razina certifikata C, B ili A:

  • popunjen obrazac za certifikaciju i recertifikaciju , CV, popunjen obrazac samoprocjene (isto kao i kod prijave za certifikaciju)
  • Dokazi o minimalno 30 mjeseci praktičnog iskustva tijekom petogodišnjeg perioda
  • Složenost projekta koji su navedeni kao dokazi za minimalno 30 mjeseci tijekom petogodišnjeg perioda (isto kao i kod prijave za certifikaciju)
  • Vođenje drugih (za razinu A ili B), odnosno upravljanje drugima (za razinu C) u projektima za koje se daju dokazi o minimalno 30 mjeseci
  • Minimalno 35 sati evidencije kontinuiranog profesionalnog razvoja tijekom svake godine (ukupno 175 sati) od posljednje (re)certifikacije sukladno prilogu IPMA međunarodnim propisima za certifikaciju verzija 2.0.
  • Reference za provjeru – (isto kao i kod prijave za certifikaciju)